Προκήρυξη Κατατακτηρίων Εξετάσεων β & γ Γυμνασίου, Α & Β Λυκείου

Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Ηρακλείου 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167/30-09-1985 τ.Α’) με θέμα «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Την με αριθμό Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 (ΦΕΚ 1340/16-10-2002 Τ.Β’) Υπουργική Απόφαση με θέμα «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων των διδασκόντων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

3. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 21320/Δ2/24-02-2021 (ΦΕΚ Β’ 886/05-03-2021) Υπουργικής Απόφασης (Διόρθωση σφάλματος ΦΕΚ Β ́1065/19-03-2021), με θέμα «Λειτουργία Καλλιτεχνικών Σχολείων». 

4. Τη με αριθμό πρωτ. 692/06-09-2023 εισήγηση του Διευθυντή του Καλλιτεχνικού Σχολείου Ηρακλείου με θέμα «Προκήρυξη Κατατακτηρίων Εξετάσεων». 

5. Την ανάγκη κάλυψης κενών θέσεων μαθητών του Καλλιτεχνικού Σχολείου Ηρακλείου για το σχολικό έτος 2023-2024

αποφασίζει και προκηρύσσει την πλήρωση των παρακάτω κενών θέσεων μαθητών στις τάξεις Β ́ και Γ ́Γυμνασίου και Α ́ και Β ́ Λυκείου του Καλλιτεχνικού Σχολείου (Γυμνάσιο με Λυκειακές τάξεις) Ηρακλείου προκειμένου να καλυφθούν μετά από κατατακτήριες εξετάσεις για το σχολ. έτος 2023-2024, ανά τάξη και ειδικότητα, ως ακολούθως: 

Τάξη  Κενές Θέσεις 

Β ́ Γυμνασίου:   Εικαστικών Τεχνών: 02, ΘεάτρουΚινηματογράφου: 01, Χορού: 04 

Γ ́ Γυμνασίου:   Εικαστικών Τεχνών: 05, Θεάτρου-Κινηματογράφου: 05Χορού: 08 

Α ́ Λυκείου:  Εικαστικών Τεχνών : 05, Θεάτρου-Κινηματογράφου: 05, Χορού: 08 

Β ́ Λυκείου: Εικαστικών Τεχνών: 02, ΘεάτρουΚινηματογράφου: 02Χορού: 04 

Οι παραπάνω κενές θέσεις θα συμπληρωθούν μέσω κατατακτηρίων εξετάσεων που θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 09:00 π.μ. στο χώρο του σχολείου. Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων γονέων – κηδεμόνων μπορούν να υποβληθούν μόνο ηλέκτρονικά από την ημέρα της προκήρυξης των κενών θέσεων και μέχρι 02 (δυο) ημέρες πριν από τη διεξαγωγή των εξετάσεων, στην παρακάτω φόρμα: https://forms.gle/nEkuqjp5PiMLixJ56

Η ύλη των κατατακτηρίων εξετάσεων έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του σχολείου www.art-school.gr στην ενότητα Ανακοινώσεις-Τα Νέα μας.

Καλή Επιτυχία!!