Λαμβάνοντας υπόψη την με Α.Π. 21320/Δ2/24-02-2021 Υ.Α. «Λειτουργία Καλλιτεχνικών Σχολείων» (Β΄ 886) διόρθωση σφάλματος ΦΕΚ Β΄ 1065/19-03-2021 σας ενημερώνουμε ότι στην Α΄ τάξη των Καλλιτεχνικών Σχολείων (Γυμνασίων) εγγράφονται μαθητές απόφοιτοι Δημοτικών Σχολείων, εφόσον επιτύχουν σε εξετάσεις που διενεργούνται για την επιλογή μαθητών που θα φοιτήσουν στην Α΄ τάξη των Καλλιτεχνικών Σχολείων (Γυμνασίων). Οι ημερομηνίες των εξετάσεων θα γνωστοποιηθούν με νεότερη ανακοίνωση.
Στα Καλλιτεχνικά Γυμνάσια λειτουργούν τρεις κατευθύνσεις: Εικαστικών Τεχνών, Θεάτρου-Κινηματογράφου και Χορού. Για την εισαγωγή μαθητών στα Καλλιτεχνικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2023-2024, οι γονείς-κηδεμόνες των υποψηφίων μαθητών από τις 2 Μαΐου έως τις 31 Μαΐου 2023 και ώρα 14:00 υποβάλλουν από κοινού ΜΙΑ αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής, στην οποία δύναται να δηλώσουν μέχρι ΔΥΟ κατευθύνσεις.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις με κατεύθυνση τον Χορό οι γονείς/κηδεμόνες πέραν της αίτησης συμμετοχής αποστέλλουν (σκαναρισμένες και όχι με φωτογραφία) Ιατρικές Βεβαιώσεις υγείας και καλής φυσικής/ορθοπεδικής κατάστασης από Παθολόγο/Παιδίατρο ΚΑΙ από Ορθοπεδικό γιατρό αντίστοιχα. Η αποστολή γίνεται στο mail@gym-kallitech.ira.sch.gr με αναγραφή στο θέμα: Ιατρικές γνωματεύσεις για τον Χορό του/της και το ονοματεπώνυμο του παιδιού.

Αν δεν συντρέχει η απαιτούμενη συναίνεση των γονέων/κηδεμόνων για την συμμετοχή στις εν θέματι εξετάσεις, δεν δύναται να συμμετάσχει ο/η υποψήφιος/α σε αυτές, παρά μόνο αν προσκομισθεί δικαστική απόφαση (προσωρινή διαταγή, απόφαση ασφαλιστικών μέτρων, οριστική δικαστική απόφαση) που το επιτρέπει. Επίσης, στην περίπτωση εκείνη όπου η συμμετοχή στις εξετάσεις συνεπάγεται τυχόν μεταβολή του τόπου διαμονής του υποψηφίου, η οποία επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, για την συμμετοχή απαιτείται η προσκόμιση είτε έγγραφης συμφωνίας των γονέων/κηδεμόνων είτε δικαστική απόφαση που εκδίδεται ύστερα από αίτηση ενός από τους γονείς και ρητώς επιτρέπει την συμμετοχή στις εξετάσεις.


* Η συμπλήρωση της φόρμας να γίνει ελληνικούς χαρακτήρες και με μικρογράμματη (όχι κεφαλαία) γραφή.

Η φόρμα : https://forms.gle/8SN6RhQNdPWwgevn9