Μια παράσταση που δόθηκε για δεύτερη φορά (η πρώτη ήταν στο συνέδριο της περιφερειακής διεύθυνσης εκπαίδευσης Κρήτης 19/4/2018), στο νεοϊδρυθέν Μουσικό σχολείο Αθηνών, στην Ακαδημία Πλάτωνος. Σκοπός μας η διάχυση των δράσεων μας και η απαίτηση να ιδρυθεί νέο σχολείο Καλλιτεχνικό σχολείο στο κέντρο της Αθήνας.

Ο ΧΑΜΕΝΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΟΣ

Μια λογοτεχνική απόπειρα παρουσίασης των αρρήτων αριθμών, και όχι μόνο, στο πνεύμα των διαλόγων του Πλάτωνος

ΤΟΥ
ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΝΕΛΛΟΥ

Εισαγωγικό σημείωμα σκηνοθετριών :

Η  εργασία έχει ως στόχο να παρουσιάσει  μια εκπαιδευτική προσέγγιση μέσω της τέχνης, και ειδικότερα μέσω θεατρικής παράστασης.Για τον σκοπό αυτό αξιοποιήθηκε η περιγραφή και ανάλυση του βιωματικού μέρους (παρουσίαση των μαθητών του Καλλιτεχνικού Σχολείου και της φιλοσοφίας λειτουργίας των Καλλιτεχνικών σχολείων). Κατόπιν μέσω βιβλιογραφικής προσέγγισης γίνεται προσπάθεια κριτικής θεώρησης της τάσης του Ευρωπαϊκού Θεάτρου του 20ου αιώνα, των τάσεων στην εκπαίδευση και  επιρροής που άσκησαν στις νέες ψυχοπαιδαγωγικές μεθόδους διδασκαλίας, οι παραστασιακές τεχνικές. Αναλυτικότερα παρουσιάζεται τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο η μέθοδος εργασίας και εκπαίδευσης στο Καλλιτεχνικό σχολείο,η ιδιαίτερη  και καθημερινή προετοιμασία των μαθητών, η  εκπαίδευσή τους σε σωματικό και θεωρητικό επίπεδο, καθώς όπου και όπως αυτή οργανώνεται μέσα από το καθημερινό πρόγραμμα σπουδών. Η εκπαίδευση για το κτίσιμο ενός ρόλου, η έρευνα, οι παραστασιακές φόρμες, καθώς και οι  τεχνικές ανάπτυξης και βελτίωσης των  δεξιοτήτων του μαθητή/-τριας,  όπως είναι η διατήρηση και εξάσκηση των εκφραστικών μέσων μέσα από την  πρακτική, παράλληλα με την καθημερινή παρακολούθηση των μαθημάτων γενικής παιδείας του σχολείου. Μέσα από την παρούσα εργασία γίνεται αναφορά για τον ρόλο των επιμέρους στοιχείων της δημιουργικής διαδικασίας αναφορικά με τη χρήση και τη σημασία του κειμένου, των αντικειμένων, του σκηνικού χώρου, τη σημασία των συσχετισμών καθώς και την ερμηνεία της παράστασης ως μια πράξης σύνθεσης. Τέλος παρουσιάζονται τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την παρούσα μελέτη.

Μυτώ Παπαδοπούλου- Μαρία Καλουδιώτη.

παράσταση Αθήνας
ο συγγραφές του έργου κος Κανέλος Γιάννης
Παράσταση Ηρακλείου