1/9/2022: Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης της σχολικής μονάδας