1/10/2021: Απουσίες μαθητών-τριων

Αγαπητοί γονείς θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τις απουσίες των μαθητών και νομοθετικό πλαίσιο που ισχύει.

  • Η φοίτηση χαρακτηρίζεται ως επαρκής ή ανεπαρκής με βάση το γενικό σύνολο των απουσιών που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους και την ευθύνη την φέρει ο κηδεμόνας του μαθητή, ο οποίος ενημερώνεται σε τακτα χρονικά διαστήματα από τον υπευθυνο εκπαιδευτικό της τάξης.
  • Κατά τον χαρακτηρισμό της φοίτησης οι απουσίες δεν διακρίνονται σε δικαιολογημένες και αδικαιολόγητες.
  • Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητών/τριών  στο Καλλιτεχνικό σχολείο, εφόσον το σύνολο των απουσιών του/της δεν υπερβαίνει  συνολικά εκατόν τριάντα (130) απουσίες. 
  • Εάν υπερβεί το όριο των 130 απουσιών η φοίτηση θεωρείται ανεπαρκής

Επισυνάπτομε το άρθρο 24 περί των περιπτώσεων ρύθμισης-δικαιολόγησης. Επισημαίνομε πως κατ έτος μπορεί να υπάρξουν διαφορετικές ρυθμίσεις από το υπουργείο παιδείας